Entendre l’espai com a “ambient” és entendre les relacions entre la persona i l’entorn en el qual participa. A l’escola l’ús del concepte ambient es refereix a les condicions òptimes perquè l’aprenentatge tingui lloc i llavors ens referim als “ambients d’aprenentatge”. Entendre l’espai com a ambient d’aprenentatge ens remet a l’escenari on es generen condicions favorables per al desenvolupament integral dels infants.

Els ambients d’aprenentatge són espais de lliure circulació, dissenyats pels adults amb materials pensats per satisfer i provocar els interessos dels infants, on siguin ells qui prenen les decisions i busquen les seves pròpies estratègies davant els reptes proposats,  convertint-se en els protagonistes del seu propi aprenentatge a partir del joc, l’experimentació i les relacions entre ells.

Perquè realment siguin escenaris d’aprenentatge han de ser generadors de múltiples experiències per als que hi participen. Un espai educatiu significatiu és aquell que:

  • Promou l’activitat i l’autonomia dels infants sobre els seus processos d’aprenentatge.
  • Permet a l’infant prendre decisions i provar estratègies diferents, la qual cosa el porta a pensar, conèixer i descobrir.
  • Genera espais d’interacció entre els infants, en els quals l’aprenentatge es construeix conjuntament, de manera que s’enriqueix la producció de sabers amb el treball cooperatiu i es reconeix la importància de coordinar les accions i pensaments amb els altres.
  • Permet la inclusió d’infants de diferents edats, moments evolutius diversos i necessitats específiques d’aprenentatge.
  • Possibilita que els infants puguin resoldre problemes per ells mateixos o amb suport dels seus companys i prenguin les seves pròpies decisions, aprenent de l’error i utilitzant els seus resultats per a resoldre nous problemes en contextos diferents.
  • Són espais acollidors que transmeten benestar i calidesa amb varietat de materials estructurats i no estructurats.
  • Mantenen una estètica agradable i conviden a crear situacions  d’experimentació, de descoberta i de relació.
  • Les propostes dels ambients es van modificant per tal de crear i satisfer nous interessos.

Podríem dir que la finalitat de la creació d’un ambient d’aprenentatge és promoure que els infants siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, un ambient que sigui estimulador, creatiu i participatiu on els nens i nenes actuïn, però també reflexionin sobre la seva pròpia acció des d’una posició activa i competent i que possibiliti la comunicació i la trobada amb les persones que l’habiten.

El paper de la mestra/e és el de facilitador/a de: l’activitat de l’infant,  l’exploració lliure i  la pròpia construcció de l’aprenentatge, és a dir, l’activitat no ha d’estar dirigida per la mestra/e, sinó que aquesta ha d’acompanyar i observar totes les situacions d’aprenentatge que es generen.

A l’escola Alexandre Galí volem anar un pas més enllà i introduir aquesta metodologia innovadora, perquè volem oferir un espai més als infants que desenvolupi les capacitats necessàries per formar nens i nenes que siguin capaços d’habitar, millorar i transformar la societat.

Al Cicle Inicial de Primària es treballa per ambients d’aprenentatge 1 tarda a la setmana. Es proposen 5 ambients diferents:

La gran fàbrica de les paraules

Hem considerat important que un dels ambients es basi en la lectoescriptura, donat que aquest procés es produeix a Cicle Inicial.

Els alumnes treballen totes les dimensions de l’àmbit lingüístic de manera lúdica. Imaginen històries a partir de les imatges d’uns daus, creen i interpreten obres de teatre, escriuen mitjançant segells amb lletres, llegeixen en un racó de lectura, escriuen frases mitjançant peces de construccions, juguen al Scrabble… També fan ús de les TIC mitjançant les tauletes, en què poden gaudir de diversos programes per treballar la lectoescriptura de manera digital.

Masters of art

L’ambient d’art en anglès Masters of Art és un espai de creació artístico-plàstica, on el fil conductor és la llengua anglesa, i en el qual els nens i nenes de Cicle Inicial deixen la seva imaginació lliure per a fer creacions amb pasta de sal, cartrons, pintures i tot tipus de material plàstic que desperti la seva creativitat.