Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola. Tracta els assumptes més importants de la vida escolar.

A part de les 4 comissions preceptives (Permanent, Econòmica, Convivència i Igualtat d’oportunitats i coeducació) a la nostra escola s’han creat les comissions de Menjador i Reutilització de llibres.

Els components del Consell Escolar representen quatre sectors diferents:

1. Sector docent: format pels membres de l’Equip Directiu i cinc representants del claustre: Teresa Romero, Lydia Aragonés, Mercè Cabrera, Cristina Soro i Sara Costa.

2. Sector de pares i mares: format per cinc membres: Eva Rivademar, Belén Soler, Elena Martínez, Juan Madueño i Lisa Wallace (presidenta de l’AMPA).

3. Sector PAS: format per un representant del Personal d’Administració i Serveis del centre: Laura Meneses.

4. Sector institucional: format per un representant de l’Ajuntament.

Els representants dels pares i mares al Consell Escolar són els interlocutors que poden recollir i canalitzar els vostres suggeriments i aportacions a l’Escola.