– Cada grup-classe té un tutor/a referent. En activitats que ho requereixen, intervé el mestre/a de reforç i/o el mestre/a de Suport Individualitzat.
– A l’àrea de llengua treballem a partir de tallers on hi ha alumnat de tot el cicle barrejat i en grups reduïts.
– Part de l’àrea de coneixement del medi natural es treballa a través del nostre Projecte Natura. Els nens i nenes tenen una sessió fixada a l’horari per realitzar un aprenentatge vivencial a partir del treball de l’hort i la cura dels animals de granja, a l’hora que es sensibilitzen amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient.
– A tots els cursos, tant d’Infantil com de Primària, es realitzen projectes interdisciplinaris amb una metodologia globalitzadora que integra diverses àrees curriculars.
– L’activitat de l’aula s’adapta als diferents ritmes i nivells d’aprenentatge dels alumnes. Si és necessari es fan Plans Individualitzats (PI) per aquell alumnat que ho necessita.
– Treballem sistemàticament la competència lectora dels alumnes, així com el gaudi per la lectura. Dins l’horari de l’alumne/a tenim un espai diari destinat a la lectura on s’organtizen diferents activitats per estimular el gust per la lectura. També participem en les activitats de foment de l’hàbit lector que organitza la biblioteca del barri “La Fraternitat”.
– Fomentem la participació de l’alumnat a través de les assemblees d’aula i d’escola.
– Els alumnes aprenen a treballar en equip aplicant la metodologia de treball cooperatiu a la resolució de problemes, al treball de l’hort…
– L’àrea d’educació visual i plàstica la treballem de manera globalitzada a partir de Tallers Artístics on l’alumnat es barreja per cicles i en grups més reduïts.
– L’activitat de piscina està inclosa en l’horari escolar del cicle inicial (1r i 2n) i a 6è de Primària.
– Es fan sortides pedagògiques i lúdiques (teatre, música, esport…) per dotar de sentit l’aprenentatge.
– A final de cicle (Infantil 5, 2n, 4t i 6è) es fan colònies per fomentar la cohesió del grup i treballar l’autonomia.