En aquest document (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) hi ha recollits els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu.

NOFC

Les NOFC és un document viu amb constant renovació a proposta de tots els sectors, per a la millora i compliment de la seva funció i són aprovades pel Claustre i presentades en Consell Escolar.  Podreu consultar el nou document, actualment en fase de revisió ortogràfica i de format, el proper mes de febrer.