Exercici de drets
Aquesta web www.alexandregali.cat compleix amb la normativa de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent).

Sóc Margarida Durà Biosca, directora de l’Escola Alexandre Galí. Som autors d’aquesta web, amb domicili a Escola Alexandre Galí, Passeig Marítim, 11, 08003 Barcelona, i pots contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a a8037814@xtec.cat. Tel: +34 93 310 64 44. El NIF és Q5855858F

Dades personals
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), qualsevol dada de caràcter personal que ens faciliti l’Usuari com a conseqüència de l’accés a determinats serveis d’aquest lloc web, serà incorporat automàticament a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, pel que no serà compartit amb tercers i serà tractat conforme a la nostra Política de Privacitat que es detalla en la present web.

Igualment, l’informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari pel desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents:

El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma.

El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

A www.alexandregali.cat ni es ven ni es lloga la informació personal a tercers.

Informació no personal emmagatzemada automàticament
Quan s’accedeix a aquest lloc web, es pot, automàticament, (és a dir, sense registre previ) recollir la informació que no és personalment identificable (per exemple, el tipus de navegador d’Internet i el sistema operatiu emprat, el nom de domini del lloc web d’origen, el nombre de visites, temps mitjà de visita a la nostra web, les pàgines visitades). Es pot emprar aquesta informació per mesurar la utilització del lloc web i millorar el seu contingut.

Qualitat de les dades
Vostè serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Escola Alexandre Galí de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que vostè faciliti dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment, respondrà personalment davant l’Escola Alexandre Galí, els afectats o interessats, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si s’escau, davant les autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància.

L’Escola Alexandre Galí no recull dades de persones menors de 18 anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de 18 anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida d’aquests, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d’aquesta circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l’article 4.3 de la LOPD, vostè es compromet a comunicar a l’Escola Alexandre Galí els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

Ús de cookies.
Li recordem que l’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies, que com bé sap és informació que s’emmagatzema en el seu navegador per facilitar la navegació.

Hiperenllaços
Els hiperenllaços continguts en aquest lloc web poden redirigir a pàgines web de tercers. L’Escola Alexandre Galí no assumeix cap responsabilitat sobre les polítiques de privacitat, el contingut o els serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que, en cap cas, impliquen cap relació entre www.alexandregali.cat i les persones o entitats titulars dels continguts o titulars d’aquests llocs web.

Seguretat de les dades.
L’Escola Alexandre Galí es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar. Es compromet a adoptar totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.