Introducció

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document on volem expressar la nostra identitat de centre i els pilars pedagògics del nostre model educatiu, d’acord amb el Decret 102/2010, d’autonomia de centres. El conjunt d’objectius educatius, principis pedagògics i organitzatius que us presentem a continuació és el punt de partida que ens ha de guiar i orientar en la nostra tasca docent.

Trets d’identitat que ens defineixen com a escola :
– Som una escola pública al servei de la comunitat educativa.
– Una escola laica, és a dir, no potenciem les opcions confessionals i aconfessionals de les famílies, però sí treballem les tradicions.
– Una escola pluralista, respectant les opcions i condicions personals de tothom, treballant per una educació coeducadora i no sexista.
– El català és la llengua d’ensenyament-aprenentatge i de comunicació. L’escola està arrelada a la nostra realitat històrica, social i cultural.
–  És important mantenir una escola viva i dinàmica i no caure en les rutines.
– Apostem per la sostenibilitat social i ambiental. Formem part del programa d’Escoles Sostenibles impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació. Potenciem la sensibilitat pel medi ambient. Som una escola acollidora i compromesa amb la societat.
– Una escola integrada en el sistema educatiu inclusiu català. Adoptem les mesures necessàries per atendre la diversitat de tot l’alumnat, amb els recursos disponibles. A través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i la Comissió Social, on intervenen l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i els Serveis Socials, es valoren les necessitats que presenten els alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) per tal d’orientar la resposta educativa més adequada i oferir els recursos necessaris.
– Transmetem els valors universals de respecte, de tolerància, de solidaritat, de convivència, cooperació, d’empatia… amb l’objectiu de formar ciutadans democràtics, crítics, imaginatius, curiosos, lliures, solidaris i feliços.
– L’escola és l’espai perquè el nostre alumnat pugui desenvolupar les seves habilitats emocionals i socials i les seves capacitats cognitives.
– Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques amb l’objectiu de treballar conjuntament amb altres escoles i debatre temes pedagògics que ens serveixin per anar avançant en els nous canvis que ens planteja la societat actual.

Els pilars pedagògics i les bases del nostre model educatiu:
– L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. Aprèn a mesura que experimenta, planifica, analitza, reflexiona, dialoga…
– Els/les mestres acompanyem l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, oferint-li en cada moment experiències riques, ajustades a les seves necessitats i interessos.
– L’alumne aprèn en societat, és a dir, aprèn amb els altres i dels altres.
– Entenem l’alumne de manera global, amb les seves emocions i sentiments i no només a nivell acadèmic.
– Cuidem el benestar emocional i físic de l’alumne.
– La convivència i el respecte es treballen, mitjançant el diàleg, dins d’un marc de tolerància i respecte a la llibertat individual.
– L’atenció a la diversitat és imprescindible per fer efectiva la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
– La cultura de l’esforç és importantíssima per aconseguir millorar els resultats en tots els aspectes: personals, acadèmics i educatius.
– La implicació de les famílies és fonamental. És molt important la comunicació família-escola.
– Acompanyem l’alumne/a en els seus canvis d’etapa, per la qual cosa ens coordinem amb l’Escola Bressol La Mar i els dos instituts de secundària adscrits al centre: l’IES Joan Salvat Papasseit i l’IES Verdaguer.
– Com a centre, cerquem contínuament la millora de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes i del professorat.

Objectius generals educatius:
– Promoure un desenvolupament equilibrat de les capacitats cognitives, emocionals i físiques de l’alumne, així com l’adquisició d’uns valors socials i cívics positius i ferms.
– Potenciar alumnes actius, creatius i reflexius i sobretot motivats.
– Millorar el nivell d’alumnat en l’assoliment de les competències bàsiques.
– Desenvolupar el pensament científic basat en l’observació i l’experimentació.
– Potenciar els processos de reflexió, recerca, planificació, acció i autoavaluació per tal d’esdevenir aprenents autònoms i crítics.
– Fomentar la capacitat de treballar cooperativament en equip i promoure la participació.
– Adquirir un domini de les noves tecnologies a l’aula per potenciar l’aprenentatge dels alumnes.

 

Organització pedagògica

ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
– Cada grup-classe té un tutor/a referent. En activitats que ho requereixen, intervé el mestre/a de reforç i/o el mestre/a d’Educació Especial.
– La conversa a “la rotllana”, “els racons” i el treball d’hàbits i d’autonomia formen part de les rutines diàries.
– Cada classe treballa el projecte del nom de la classe.
– Setmanalment, els nens i nenes realitzen tallers de plàstica, psicomotricitat vivencial, “conta contes” a la biblioteca de l’escola, treballen l’hort, juguen a platja i al parc, fan música amb la mestra especialista i treballen les àrees que corresponen al currículum d’educació infantil.
– A partir de P5 fan una sessió d’anglès a la setmana amb el mestre/a especialista.
– Tres cops al curs, van a la Biblioteca del Barri “La Fraternitat” a realitzar activitats de dinamització de la lectura.
– Els nens i nenes de P3 i els/les alumnes nous tenen un període d’adaptació.
– Es fan sortides pedagògiques i lúdiques al llarg del curs i P5 va de colònies.
– Es fomenta la participació de les famílies a través de “la maleta viatgera”, tallers voluntaris…

Ambients d’aprenentatge:

Aquest curs s’ha iniciat el treball per ambients d’aprenentatge, 3 tardes a la setmana, on es barregen infants dels 3 nivells (P3, P4 i P5). Els nens i nenes poden gaudir de l’ambient de joc simbòlic, de llums i ombres, el matemàtic, el lingüístic, el científic, l’artístic i el de moviment.

Els ambients són espais de lliure circulació, preparats per adults amb materials pensats per satisfer les necessitats dels infants, on ells es converteixen en els protagonistes del seu propi aprenentatge a partir del joc, l’experimentació i les relacions entre ells.
Les propostes dels ambients canvien a mesura que el curs avança. Els ambients respecten la diversitat i tenen en compte el ritme individual de cada infant, així com els seus interessos i motivacions. Són els infants qui prenen les decisions i busquen les seves pròpies estratègies davant dels reptes proposats. L’adult, com a referent de l’infant, té el paper d’acompanyar pedagògicament i organitzar l’espai per tal d’afavorir els seus aprenentatges.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
– Cada grup-classe té un tutor/a referent. En activitats que ho requereixen, intervé el mestre/a de reforç i/o el mestre/a d’Educació Especial.
– Es realitzen agrupaments flexibles a les àrees de llengua i matemàtiques, per tal d’oferir una atenció més personalitzada ja que es treballa amb grups més petits.
– Part de l’àrea de coneixement del medi natural es treballa a través del nostre Projecte Natura. Els nens i nenes tenen una sessió fixada a l’horari per realitzar un aprenentatge vivencial a partir del treball de l’hort i la cura dels animals de granja, a l’hora que es sensibilitzen amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient.
– Aquest curs, hem iniciat un nou projecte, la “CoCreació del Pati, amb la participació dels alumnes i de la comunitat escolar. Volem transformar la nostra zona d’esbarjo. A través de les assembles de classe i dels seus representants estem fent la diagnosi i l’anàlisi del nostre pati per poder-lo transformar i modificar.
– A tots els cursos de primària es realitzen projectes interdisciplinaris amb una metodologia globalitzadora que integra diverses àrees curriculars.
– L’activitat de l’aula s’adapta als diferents ritmes i nivells d’aprenentatge dels alumnes. Si és necessari es fan Plans Individualitzats (PI) pels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).
– Treballem sistemàticament la competència lectora dels alumnes. Dins l’horari de l’alumne/a tenim un espai diari destinat a la lectura. Tanmateix, l’alumnat gaudeix de la sessió de “conta contes” a la biblioteca de l’escola i fa ús del servei de préstec. També participem en les activitats de foment de l’hàbit lector que organitza la biblioteca del barri “La Fraternitat”. A més a més, cada curs gaudim de la visita d’un escriptor/a professional dins el programa “Lletres a les aules”.
– Fomentem la participació de l’alumnat a través de les assemblees d’aula i d’escola.
– Els alumnes aprenen a treballar en equip aplicant la metodologia de treball cooperatiu a la resolució de problemes, al treball de l’hort…
– L’àrea d’educació visual i plàstica es treballa a partir de tallers, en grups més reduïts, on es barregen alumnes del mateix cicle.
– L’activitat de piscina està inclosa en l’horari escolar del cicle inicial (1r i 2n) i a 6è de Primària.
– Es fan sortides pedagògiques i lúdiques (teatre, música, esport…) per dotar de sentit l’aprenentatge.
– A final de cicle (2n, 4t i 6è) es fan colònies per fomentar la cohesió del grup i treballar l’autonomia.

Àmbits de participació i col·laboració
– L’AMPA organitza les activitats extraescolars, el casal d’estiu per les famílies que ho necessitin al juny i al juliol i participa i col·labora en diverses festes i actes de l’escola.
– L’escola i AMPA participem cada any amb la Marató de TV3.
– Participem en les activitats que organitzen el Centre Cívic i altres entitats del barri.
– Col·laborem amb l’Ajuntament de Barcelona amb les jornades de Patis Oberts els dissabtes i en període de vacances.
– Participem en el programa Èxit d’ampliació en anglès i de reforç escolar amb alumnes de cicle superior.

* L’Equip Directiu conjuntament amb l’Equip Docent estem impulsant la renovació i adaptació del nou Projecte Educatiu del Centre (PEC) amb la finalitat de reflexionar, analitzar i definir quins són els nous reptes que ens presenta l’educació del segle XXI, quines són les nostres expectatives i en quina direcció volem avançar.
L’elaboració d’aquest document és un procés llarg i complex, però malgrat tot hem volgut presentar a la comunitat escolar les bases del nostre Projecte Educatiu, explícites en aquest document. (Curs 2017-2018)