* L’Equip Directiu conjuntament amb l’Equip Docent estem renovant el Projecte Educatiu del Centre (PEC) amb la finalitat de reflexionar, analitzar i definir quins són els nous reptes que ens presenta l’educació del segle XXI, quines són les nostres expectatives i en quina direcció volem avançar. L’elaboració d’aquest document és un procés llarg i complex, però malgrat tot hem volgut presentar a la comunitat escolar un extracte del què serà el Projecte Educatiu.

PRESENTACIÓ

L’escola Alexandre Galí és un centre públic d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat de Catalunya i està integrada a la Xarxa de Centres Educatius del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

L’horari de l’etapa d’Educació Infantil és de 9:30 a 13h i de 15 a 16:30h. L’horari de l’etapa d’Educació Primària és de 8:30 a 13h i de 15 a 16:30h.

L’escola s’ubica al barri de la Barceloneta i forma part del Districte de Ciutat Vella. La seva localització privilegiada fa que l’escola sigui un espai obert al mar formant part d’un barri amb tradició marinera i treballadora de les indústries derivades del port.

L’escola és va inaugurar al curs 1982 en terrenys que antigament havien estat ocupats per “La Maquinista”. Al llarg de tots aquests anys s’han anat fent remodelacions i s’han redistribuït els diferents espais.

Forma part del complex educatiu-esportiu de la Barceloneta format per: l’Escola Alexandre Galí, Institut  Joan Salvat Papasseit, Escola Narcís Monturiol i les pistes esportives del barri.

 

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU

Trets d’identitat que ens defineixen com a escola :

 • Som una escola pública al servei de la comunitat educativa.
 • Una escola laica, és a dir, no potenciem les opcions confessionals i aconfessionals de les famílies, però sí treballem les tradicions.
 • Una escola pluralista, respectant les opcions i condicions personals de tothom, treballant per una educació coeducadora i no sexista.
 • El català és la llengua d’ensenyament-aprenentatge i de comunicació. L’escola està arrelada a la nostra realitat històrica, social i cultural.
 • És important mantenir una escola viva i dinàmica i no caure en les rutines.
 • Apostem per la sostenibilitat social i ambiental. Formem part del programa d’Escoles Sostenibles impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Educació. Potenciem la sensibilitat pel medi ambient. Som una escola acollidora i compromesa amb la societat.
 • Una escola integrada en el sistema educatiu inclusiu català. Adoptem les mesures necessàries per atendre la diversitat de tot l’alumnat, amb els recursos disponibles. A través de la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) i la Comissió Social, on intervenen l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i els Serveis Socials, es valoren les necessitats que presenten els alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) per tal d’orientar la resposta educativa més adequada i oferir els recursos necessaris.
 • Transmetem els valors universals de respecte, tolerància, solidaritat, convivència, cooperació, empatia… amb l’objectiu de formar ciutadans democràtics, crítics, imaginatius, curiosos, lliures, solidaris i feliços.
 • L’escola és l’espai perquè el nostre alumnat pugui desenvolupar les seves habilitats emocionals i socials i les seves capacitats cognitives.
 • Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques amb l’objectiu de treballar conjuntament amb altres escoles i debatre temes pedagògics que ens serveixin per anar avançant en els nous canvis que ens planteja la societat actual.

 

Els pilars pedagògics i les bases del nostre model educatiu:

 • L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. Aprèn a mesura que experimenta, planifica, analitza, reflexiona, dialoga…
 • Els/les mestres acompanyem l’alumne en el seu procés d’aprenentatge, oferint-li en cada moment experiències riques, ajustades a les seves necessitats i interessos.
 • L’alumne aprèn en societat, és a dir, aprèn amb els altres i dels altres.
 • Entenem l’alumne de manera global, amb les seves emocions i sentiments i no només a nivell acadèmic.
 • Cuidem el benestar emocional i físic de l’alumne.
 • La convivència i el respecte es treballen, mitjançant el diàleg, dins d’un marc de tolerància i respecte a la llibertat individual.
 • L’atenció a la diversitat és imprescindible per fer efectiva la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
 • La cultura de l’esforç és importantíssima per aconseguir millorar els resultats en tots els aspectes: personals, acadèmics i educatius.
 • La implicació de les famílies és fonamental. És molt important la comunicació família-escola.
 • Acompanyem l’alumne/a en els seus canvis d’etapa, per la qual cosa ens coordinem amb l’Escola Bressol La Mar i els dos instituts de secundària adscrits al centre: l’IES Joan Salvat Papasseit i l’IES Verdaguer.
 • Com a centre, cerquem contínuament la millora de la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres alumnes i del professorat.

Objectius  generals educatius:

 • Promoure un desenvolupament equilibrat de les capacitats cognitives, emocionals i físiques de l’alumne, així com l’adquisició d’uns valors socials i cívics positius i ferms.
 • Potenciar alumnes actius, creatius, reflexius i, sobretot, motivats.
 • Millorar el nivell d’alumnat en l’assoliment de les competències bàsiques.
 • Desenvolupar el pensament científic basat en l’observació, l’experimentació i el raonament.
 • Potenciar els processos de reflexió, recerca, planificació, acció i autoavaluació per tal d’esdevenir aprenents autònoms i crítics.
 • Fomentar la capacitat de treballar cooperativament en equip i promoure la participació.
 • Adquirir un domini de les noves tecnologies a l’aula per potenciar l’aprenentatge dels alumnes.

Organització pedagògica

ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

 • Cada grup-classe té un tutor/a referent. Es fan diferents tipus d’agrupacions segons les activitats: petit grup, grup de referència i activitats que es realitzen compartides amb nens i nenes de tot infantil. La mestra d’Educació Especial i les Mestres de reforç participen d’aquestes activitats.
 • La conversa a “la rotllana” i el treball d’hàbits i d’autonomia formen part de les rutines diàries.
 • Es treballa un projecte a l’any que normalment és el del nom de la classe, que fa referència al tema de la setmana cultural.
 • Setmanalment, els nens i nenes realitzen tallers de plàstica, psicomotricitat vivencial, “conta contes” a la biblioteca de l’escola, treballen l’hort, juguen a platja, fan música amb la mestra especialista i fan diferents activitats relacionades amb el currículum d’educació infantil.
 • A partir de P5 fan una sessió d’anglès a la setmana amb el mestre/a especialista.
 • Tres cops al curs, van a la Biblioteca del Barri “La Fraternitat” a realitzar activitats de dinamització de la lectura.
 • A P5, els infants participen a l’Assemblea d’Escola a través d’un representant de cada classe.
 • Els nens i nenes de P3 i els/les alumnes nous tenen un període d’adaptació.
 • Es fan sortides pedagògiques i lúdiques al llarg del curs i P5 va de colònies.
 • Es fomenta la participació de les famílies a través de “la maleta viatgera”, tallers voluntaris…

Ambients d’aprenentatge:

Els ambients són espais de lliure circulació, preparats per adults amb materials pensats per satisfer les necessitats dels infants, on ells es converteixen en els protagonistes del seu propi aprenentatge a partir del joc, l’experimentació i les relacions entre ells.

Les propostes dels ambients canvien a mesura que el curs avança. Els ambients respecten la diversitat i tenen en compte el ritme individual de cada infant, així com els seus interessos i motivacions. Són els infants qui prenen les decisions i busquen les seves pròpies estratègies davant dels reptes proposats. L’adult, com a referent de l’infant, té el paper d’acompanyar pedagògicament i organitzar l’espai per tal d’afavorir els seus aprenentatges.

Durant 3 tardes a la setmana, els infants dels 3 nivells (P3, P4 i P5) poden experimentar lliurement en qualsevol dels 8 ambients que els hi oferim: ambient de joc simbòlic, llums i ombres, matemàtic, lingüístic, científic, artístic i l’ambient de moviment.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • Cada grup-classe té un tutor/a referent. En activitats que ho requereixen, intervé el mestre/a de reforç i/o el mestre/a d’Educació Especial.
 • Es realitzen agrupaments flexibles a les àrees de llengua i matemàtiques, per tal d’oferir una atenció més personalitzada ja que es treballa amb grups més petits.
 • Part de l’àrea de coneixement del medi natural es treballa a través del nostre Projecte Natura. Els nens i nenes tenen una sessió fixada a l’horari per realitzar un aprenentatge vivencial a partir del treball de l’hort i la cura dels animals de granja, a l’hora que es sensibilitzen amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient.
 • A tots els cursos de primària es realitzen projectes interdisciplinaris amb una metodologia globalitzadora que integra diverses àrees curriculars.
 • L’activitat de l’aula s’adapta als diferents ritmes i nivells d’aprenentatge dels alumnes. Si és necessari es fan Plans Individualitzats (PI) pels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE).
 • Treballem sistemàticament la competència lectora dels alumnes, incorporant dins l’horari una franja diària destinada a l’adquisició de l’hàbit lector.
 • Fomentem la participació de l’alumnat a través de les assemblees d’aula i d’escola.
 • Els alumnes aprenen a treballar en equip aplicant la metodologia de treball cooperatiu a la resolució de problemes, al treball de l’hort…
 • L’àrea d’educació visual i plàstica es treballa a partir de tallers, en grups més reduïts, on es barregen alumnes del mateix cicle.
 • L’activitat de natació està inclosa en l’horari escolar del cicle inicial (1r i 2n) durant tot el curs. L’alumnat de 6è de Primària també realitza aquesta activitat durant 1 trimestre.
 • Es fan sortides pedagògiques i lúdiques (teatre, música, esport…) per dotar de sentit l’aprenentatge.
 • A final de cicle (2n, 4t i 6è) es fan colònies per fomentar la cohesió del grup i treballar l’autonomia.

 

PROJECTES I ACTIVITATS DE L’ESCOLA

 • Projecte Natura: treball vivencial a partir del treball de l’hort, el jardí i la granja.
 • “El mar”: tots els cursos treballen diferents aspectes lligats al mar a partir d’activitats en col·laboració amb el Museu Marítim de Barcelona.
 • Activitats esportives: “La mar de jocs”, “Rodajoc”, handbol, waterpolo, natació, curses d’orientació…
 • Projectes de música: “Dansa a les escoles” (Centre Cívic) (P3 a 2n, 4t i 5è), Dansa Ara (2n), Ball de bastons (3r), Cantània (4t), El compositor a l’aula (5è), Teatre musical (6è), La Coral (P5 a 6è), Concert de Nadal…
 • Conta contes i préstec a la biblioteca de centre, “apadrinament lector” entre alumnes de 5è i 2n, activitats a la Biblioteca “La Fraternitat” (Educació Infantil, 1r, 3r, 5è), visita de l’escriptor/a “Lletres a les aules”.
 • Setmana Cultural entorn un tema que es treballa transversalment a tots els cursos de l’escola.
 • Aprenentatge per ambients a Educació Infantil i al Cicle Inicial (1r i 2n)
 • El Projecte d’Art Visual i Plàstica: tallers de plàstica intercicles entorn d’un tema comú.
 • Projecte de CoCreació del pati (Escoles Sostenibles).
 • Colònies (P5, 2n, 4t i 6è).
 • Celebrem les festes: Sant Miquel, Castanyada, Santa Cecília, Nadal, Festa de la Pau, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Ponç, Festa de la Roda i la festa de Fi de curs.

 

Àmbits de participació i col·laboració

 • L’AFA organitza les activitats extraescolars, el casal d’estiu per les famílies que ho necessitin (juny i juliol) i participa i col·labora en diverses festes i actes de l’escola.
 • L’escola i L’AFA participem cada any amb la Marató de TV3.
 • Participem en les activitats que organitzen el Centre Cívic i altres entitats del barri.
 • Col·laborem amb l’Ajuntament  de Barcelona amb les jornades de Patis Oberts els dissabtes i en període de vacances.
 • Participem en el programa Èxit d’ampliació en anglès i de reforç escolar amb alumnes de cicle superior.

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE

El Projecte Lingüístic del Centre és l’instrument que permet assolir els objectius generals referents a la competència lingüística que defineix la normativa vigent. Podeu clicar el següent enllaç per a consultar el document:

PROJECTE LINGÜÍSTIC